Opsyon Deklarasyon Gratis IRS anliy yo

Fè deklarasyon taks ou anliy gratis avèk yon founisè Deklarasyon Gratis IRS.

Si revni brit ajiste (AGI) ou te $73,000 oswa pi piti, byen li òf chak founisè yo pou kapab asire w ou kalifye. Gen kèk nan yo ki menm ofri yon deklarasyon Eta Gratis.

Itilize Zouti Rechèch Deklarasyon Gratis IRS la pou kapab redui lis fonisè yo oswa pou kapab chèche Tout paj òf yo pou w kapab jwenn yon lis ki gen tout founisè yo. Lè ou fin chwazi youn nan òf Deklarasyon Gratis IRS yo, w ap kite sit IRS.gov la.

Kisa W ap Gen Bezwen

  • Deklarasyon Revni yo tankou W2 yo oswa 1099 yo
  • Ajisteman nan revni yo
  • Enfòmasyon sou depandan ak konjwen, si ou genyen
  • AGI ane avan an oswa Kòd PIN ou te kreye a

Chèche Tout Founisè yo

Byen li lis ki gen tout founisè yo epi filtre yo pou kapab redui rechèch la.

Chèche Tout

Zouti Rechèch deklarasyon Gratis IRS anliy

Kite Zouti ki fasil pou itilize a ede ou jwenn founisè.

Kòmanse ak Zouti Rechèch la

Kesyon yo Poze Souvan

Nòt Enpòtan: Yon deklarasyon taks Eta pa obligatwa pou ou benefisye yon deklarasyon taks federal gratis.