Skip to main content

Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình được giảm thuế. Vui lòng trả lời một số câu hỏi để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

Kết Quả Của Quý Vị

Chú ý:

Thông tin hiển thị trên trang này phụ thuộc vào câu trả lời của quý vị trong các bước trước đó. Vui lòng trả lời tất cả các bước trước đó trước khi chuyển đến trang này.