Skip to main content

Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình được giảm thuế. Vui lòng trả lời một số câu hỏi để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

Trẻ Đủ Điều Kiện

Chú ý:

Trong bước này, quý vị sẽ xác định trẻ nào hoặc thân nhân khác nào của mình là trẻ đủ điều kiện cho mục đích yêu cầu và tính toán Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được. Quý vị phải trả lời những câu hỏi này theo thứ tự.