Skip to main content

Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình được giảm thuế. Vui lòng trả lời một số câu hỏi để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

Thông Tin Chung

Trả lời một số câu hỏi nhanh về bản thân để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

Mọi trường được đánh dấu hoa thị * không được để trống.