Skip to main content

Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình được giảm thuế. Vui lòng trả lời một số câu hỏi để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

Tư Cách Khai Thuế

Chú ý:

Ở bước này, quý vị sẽ được hỏi về cách bản thân dự định khai thuế của mình. Quý vị phải trả lời những câu hỏi này theo thứ tự.