Skip to main content

Công Cụ Trợ Lý Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC)

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình được giảm thuế. Vui lòng trả lời một số câu hỏi để xem liệu quý vị có đủ điều kiện hay không.

Ước Tính Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh Của Quý Vị (AGI)

Chú ý:

Ở bước này, quý vị sẽ xác định Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh (AGI) của mình bằng cách nhập thu nhập trước thuế, mọi khoản khấu trừ tiền lương và Các Mục Điều Chỉnh đối với Thu Nhập. Quý vị phải trả lời những câu hỏi này theo thứ tự.